iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ศูนย์ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2562 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42354720 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ITA-ปี 2561 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42354719 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ศูนย์ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42354718 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42354713 Fri, 22 Mar 2019 11:18:34 +0700 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42354606 Fri, 15 Mar 2019 12:01:26 +0700 ประกวดราคาเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซเจนในเลือด http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42354318 Tue, 26 Feb 2019 10:10:37 +0700 ประกาศ-ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42353693 Wed, 16 Jan 2019 10:55:19 +0700 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42353323 Wed, 26 Dec 2018 15:19:25 +0700 ดำเนินงานที่ส่งเสริมความโปร่งใส http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42353322 Wed, 26 Dec 2018 15:10:31 +0700 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 2561 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42353306 Wed, 26 Dec 2018 10:57:09 +0700 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2561 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42353305 Wed, 26 Dec 2018 10:56:06 +0700 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42353303 Wed, 26 Dec 2018 09:31:10 +0700 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42352621 Fri, 23 Nov 2018 15:34:24 +0700 611121ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42352619 Fri, 23 Nov 2018 15:11:20 +0700 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42352467 Thu, 15 Nov 2018 11:24:42 +0700 ยุทธศาตร์ ปี 2562 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42352226 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 เอกสารประกวดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42352156 Thu, 01 Nov 2018 14:29:52 +0700 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า-100-mA http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42352078 Mon, 29 Oct 2018 15:21:33 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่าย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือ http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42352000 Thu, 25 Oct 2018 15:23:50 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซเรย์เครื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351999 Thu, 25 Oct 2018 15:14:25 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351969 Thu, 25 Oct 2018 09:10:11 +0700 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกlN(e-bidding) http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351759 Tue, 16 Oct 2018 09:38:09 +0700 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351468 Mon, 01 Oct 2018 15:53:39 +0700 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351393 Wed, 26 Sep 2018 16:15:09 +0700 610924ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิดอล http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351333 Mon, 24 Sep 2018 15:07:26 +0700 610924ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกเซิเจนเหลวทางการแพทย์ http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351331 Mon, 24 Sep 2018 15:06:30 +0700 610924ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทันตกรรม http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351330 Mon, 24 Sep 2018 15:05:38 +0700 610924ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างเหมาขยะติดเชื้อและขยะอันตราย http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351329 Mon, 24 Sep 2018 15:04:48 +0700 ประกาศราคาจ้างจ้างเหมา ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351178 Thu, 20 Sep 2018 09:15:44 +0700 ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351148 Tue, 18 Sep 2018 16:00:55 +0700 คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351147 Tue, 18 Sep 2018 16:04:06 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42351134 Tue, 18 Sep 2018 09:47:00 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๕ เครื่อง http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42350986 Thu, 13 Sep 2018 14:29:16 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวและเครื่องควบคุมกลางชุดประชุม http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42350985 Thu, 13 Sep 2018 13:39:16 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้ามกรอฟันความเร็วสูง จำนวน 10 หัว http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42348494 Thu, 24 May 2018 14:33:57 +0700 6104ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบริการทัตกรรม http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42347819 Wed, 25 Apr 2018 14:52:16 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์(ผ้าขนหนู,ผ้าเช็ดเท้า) http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42346326 Wed, 21 Mar 2018 10:40:46 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42346085 Wed, 14 Mar 2018 10:47:12 +0700 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน.pdf http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42345790 Thu, 08 Mar 2018 10:53:35 +0700 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42345313 Mon, 26 Feb 2018 15:11:11 +0700 ตาราง ปปช. http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42344967 Mon, 19 Feb 2018 14:45:35 +0700 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42344339 Mon, 26 Feb 2018 15:12:04 +0700 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42344338 Mon, 26 Feb 2018 15:12:44 +0700 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42344337 Mon, 26 Feb 2018 15:13:18 +0700 สัญญาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42343998 Tue, 30 Jan 2018 11:32:46 +0700 สัญญาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42343997 Tue, 30 Jan 2018 11:32:59 +0700 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องซักผ้า-เครื่องอบผ้าและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42343996 Tue, 30 Jan 2018 11:33:09 +0700 สัญญาจ้างขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ-แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42343995 Tue, 30 Jan 2018 11:33:22 +0700 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42343994 Tue, 30 Jan 2018 11:33:36 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์เสื้อกาวน์กันน้ำ http://www.dansaihospital.com/index.php?mo=3&art=42343387 Tue, 30 Jan 2018 11:30:08 +0700