แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพร.ด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพร.ด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561  โดยมีรายละเอียดังนี้

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
  2. แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2561http://192.168.1.239/dsroom/index.php

Tags :

view