ขอเชิญถ่ายภาพหมู่ของหน่วยงาน ประจำปี 2557

ขอเชิญถ่ายภาพหมู่ของหน่วยงาน ประจำปี 2557

ศูนย์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ขอเชิญครอบครัวชาวยุพราชด่านซ้าย ร่วมถ่ายภาพหมู่ของหน่วยงาน ประจำปี 2557 โดยภาพหมู่จะนำไปใส่กรอบสวยงามและติดแทนภาพบุคลากรในหน่วยงานแบบเดิม ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และนัดหมายวัน เวลา เพื่อถ่ายภาพกับศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ....

อ่านต่อ
ว่ายน้ำเป็น..เล่นน้ำฟรี

ว่ายน้ำเป็น..เล่นน้ำฟรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดย กลุ่มตาโขนใหญ่ใจดี จัดกิจกรรมเพาะกล้าตาโขนน้อย ในโครงการสอนเด็กด่านซ้ายว่ายน้ำ ครั้งที่ 1 ขอเชิญบุตรหลานเจ้าหน้าที่และผู้สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 8-12 ปี สมัครเข้าเรียนว่ายน้ำในหลักสูตร " เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ " จำนวน 10 ชม. โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่นๆละไม่เกิน 15 คน สน....

อ่านต่อ
ผลการประกวดการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล

ผลการประกวดการพัฒนาคุณภาพงานพยาบาล

ผลการประดวกผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ระดับเครือข่ายบริการที่ 8ประเภทผลงาน : ประเภทเครือข่ายเขตชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ER เขตบริการสุขภาพที่ 8ผู้นำเสนอผลงาน ทีมงานแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลยประเภทผลงานในโรงพยาบาลลำดับที่ 1 เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยระยะสุดท้า....

อ่านต่อ
แจ้งปรับปรุง โปรแกรม HOSxP เป็นเวอร์ชั่น 3.57.7.25c

แจ้งปรับปรุง โปรแกรม HOSxP เป็นเวอร์ชั่น 3.57.7.25c

ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม HOSxP เป็นเวอร์ชั่น 3.57.7.25 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลห้องผ่าตัดปรับปรุงการส่งออก 12 แฟ้มปรับปรุงทะเบียนรายการยา เพิ่ม colum sks_drug_codeปรับปรุงหน้าจอสั่งจ่ายยาผู้ป่วยนอก (ห้องจ่ายยา) /ผู้ป่วยใน ให้ปัดเศษตามสิทธิการรัก....

อ่านต่อ
รพร.ด่านซ้าย ออกตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ

รพร.ด่านซ้าย ออกตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ

ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายออกให้บริการคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย เขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย ที่บ้านเหนือ บ้านเดิ่น บ้านด่านซ้าย และบ้านศาลาน้อย

อ่านต่อ
โครงการน้ำสะอาดสู่ชุมชน เพื่อสุขภาพดีที่บ้านวังเวิน

โครงการน้ำสะอาดสู่ชุมชน เพื่อสุขภาพดีที่บ้านวังเวิน

เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557 โครงการน้ำสะอาดสู่ชุมชน เพื่อสุขภาพดีที่บ้านวังเวิน ตำบลวังยาว โดยมีนี้การจัดกิจกรรมการจัดหาภาชนะจัดเก็บน้ำสะอาดให้กับประชาชนที่บ้านวังเวิน การออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป หน่วยทันตกรรม กิจกรรมตัดผมฟรี ฯลฯ ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการยุพราชสู่ชุมชน ที่....

อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะดังนี้ 1.รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน ดีเซล จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน ดีเซล จำนวน 1 คัน ของส....

อ่านต่อ
SHA คุณภาพที่สมดุล โดย นพ ภักดี สืบนุการณ์

SHA คุณภาพที่สมดุล โดย นพ ภักดี สืบนุการณ์

SHA คุณภาพที่สมดุล โดย นพ ภักดี สืบนุการณ์

อ่านต่อ
แจ้งปรับปรุง โปรแกรม Thai Refer เป็น Version เป็นเวอร์ชั่น 1.7 Build 170757

แจ้งปรับปรุง โปรแกรม Thai Refer เป็น Version เป็นเวอร์ชั่น 1.7 Build 170757

ประกาศ คณะกรรมการสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุง โปรแกรม Thai Refer เป็น Version เป็นเวอร์ชั่น 1.7 Build 170757เนื่องจากคณะกรรมการสนสนเทศ ได้รับแจ้งจากทีมพัฒนา Thai Refer เรื่องการปรับปรุงระบบ DataCenter ซึ่งต่อไปจะสามารถตั้ง Server เองได้ในแต่ละจังหวัด โดยข้อมูล จะ Sync กันอัติโนมัติ (Server ในนี้หมาย....

อ่านต่อ
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจง ระบบสนับสนุน opd paperless

ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจง ระบบสนับสนุน opd paperless

คณะกรรมการสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขอเชิญตัวแทน องค์กรแพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร และพยาบาล OPD/IPD เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมสนับสนันระบบ opd perless ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมดังนี้1. Patient EMR สำหรับ แพทย์ พยาบาล คลินิกพิเศษ2. Patient Drug EMR สำหรับห้อง....

อ่านต่อ
view