ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก...

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2564

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2564...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติม)

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2564

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2564...

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ประกาศผู้ชนะราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์...

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ...

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(เงินบริจาค)

ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(เงินบริจาค)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา...

อ่านต่อ

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบัติการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขายอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขายอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์...

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม...

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม

ประกวดราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาทำฟันปลอม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาทำฟันปลอม...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรออกซิเจนเหลวทางการแพทย์...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ https://drive.google.com/file/d/0B6TYOCz_MVuUNlc4UnRfZGt5eXowVjJmT3ljTVZGUHJQNWNj/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง(3 file) ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อรถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์P......

อ่านต่อ

สอบราคาประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องเขย่าเลือดพร้อมชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยแบบพกพา

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาตู้อบเด็กลำเลียงทารกแรกคลอด

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคายูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของอออกวิเจนในเลือดของผุ้ป่วยแบบพกพา(Pulse Oximeter)

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ PDF ด้านล่าง ...

อ่านต่อ

รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน

รายงานประชุมปี 2563 ครั้ง รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 14 เดือน มกราคม 63 2......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม กกบ.คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 62 2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 62 ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม คปสอ.

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 59 2 รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 59 3 ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม กกบ. โรงพยาบาล

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 62 2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 62 ......

อ่านต่อ

การประเมิน สมรรถนะวิชาชีพ

การประเมิน สมรรถนะวิชาชีพ แพทย์ ระดับ 1 การประเมิน สมรรถนะวิชาชีพ แพทย์ ระดับ 2 การประเมิน สมรรถนะวิชาชีพ แพทย์ ระดับ 3...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มต่างๆ ตัวอย่างประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี (e-market)และ (e-bidding) ตัวอย่างประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส......

อ่านต่อ

คู่มือการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์พำร

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มงานธุรการ

วิธีการดาวน์โหลด และ การพิมพ์ แบบฟอร์มเอกสาร << Click แบบฟอร์มเอกสาร ชุดที่ 1 ลำดับที่ รายละเอียด ดาวโหลด F-OMD-008 ใบ......

อ่านต่อ

คณะกรรมการ

ผู้บริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายประกอบด้วยกรรมการบริการงานต่างๆดังนี้ ลำดับที่ รายละเอียด คลิกเพื่อดู 1 ......

อ่านต่อ
view