วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

        บริการดุจญาติมิตร ใกล้ชิดประชาชน นอบน้อมถ่อมตน เร่งสร้างคนสุขภาพดี

 

พันธกิจ

     1. พัฒนาบริการให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน
และผสมผสานทางเลือก

     2. มุ่งมั้นให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยความห่วงใย ใส่ใจเอื้ออาทร และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

     3. พัฒนาทีบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ด้านวิชาการ ด้านบริการและการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม

     4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการดูแลสุขภาพของชุมชน

 

นโยบายเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ

     1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล

     2. สนับสนุนให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีพฤติกรรมที่ดี และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

     3. ปลุกฝังทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ เพื่อเกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

     4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะอาด สวยงาม และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

     5. พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

     6. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้รับบริการและญาติโดยให้บริการแบบองค์รวมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้รับบริการในคลินิคพิเศษ

     7. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทั่งไปเพื่อลดและป้องกันการเจ็บป่วย

     8. สร้างแกนนำด้านสุขภาพ และเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

     9. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ผลักดัน นโยบายส่งเสริมสุขภาพ

    10. ปรับพฤติกรรมสุขภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด อุบัติเหตุ เป็นต้น

UploadImage

view