ทดสอบ

เลือก  1 undergraduate education 2. Postgraduate education
1 undergraduate education
2 Postgraduate education
ข้อตกลง และกฎเกณฑ์ในการรับฝึก แบบ1 (ออกแบบอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพ I-6.1จ) ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการรพ.และทีมพี่เลี้ยงที่รับฝึก (ล้อจากมาตรฐาน I-6.1จ ข้อ 1,3) ในช่วงที่มีสมัครมาฝึก องค์กรมีทรัพยากรที่เพียงพอ (มีอาจารย์ผู้สอน มีกิจกรรมของรพ.) ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม(ล้อจากมาตรฐาน I-6.1จ ข้อ 2) ผู้สนใจเข้ารับการฝึกให้มีการระบุวัตถุประสงค์และสิ่งที่สนใจจะฝึกให้ชัดเจนเพราะจะมีการระบุตัวอาจารย์ผู้สอนและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม(ล้อจากมาตรฐาน I-6.1จ ข้อ 3) โรงพยาบาลมีการออกแบบหลักสูตรและการติดตามผลการฝึกเฉพาะรายให้มีความเหมาะสม โดยออกแบบระบบให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยด้วย (ล้อจากมาตรฐาน I-6.1จ ข้อ 4) โรงพยาบาลมีการออกแบบคู่มือที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล กฎระเบียบและสมุดประจำตัวของผู้เข้าฝึกสำหรับบันทึกสิ่งที่เรียนรู้หรือได้ปฏิบัติระหว่างการฝึก (ล้อจากมาตรฐาน I-6.1จ ข้อ 4) โดยให้นักศึกษาและผู้รับการฝึก ปฏิบัติกฎระเบียบขององค์กร (ล้อจากมาตรฐาน I-6.1จ ข้อ 6) ในกรณี สถาบันการศึกษาเป็นผู้ต้องการส่งนักศึกษามาฝึก ให้แจ้งวัตถุประสงค์ และสิ่งที่ต้องการฝึกปฏิบัติมาให้ชัดเจน (ล้อจากมาตรฐาน I-6.1จ ข้อ 5) โดยกรณีเป็นหลักสูตรที่คณะส่งนักศึกษาก่อนปริญญามาฝึกให้มีอาจารย์สถาบันนั้นๆออกมาเยี่ยมนักศึกษาด้วย ในทุกหลักสูตรจะมีการสอนและสร้างเจตคติที่ดีในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ผู้รับการฝึกจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของระบบคุณภาพและความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในการใช้ยา การเรียนรู้จากความผิดพลาด ระบบบริหารความเสี่ยง ฯลฯ(ล้อจากมาตรฐาน I-6.1จ ข้อ 7) มีการติดตามประเมินผลโปรแกรมการเรียนการสอนทางคลินิก ทั้งในมิติด้านการเรียนรู้ และคุณภาพ/ความปลอดภัย ของการให้บริการ โดยให้ผู้รับการฝึกเป็นผู้ประเมินรพ. และพี่เลี้ยงประเมินผู้รับการฝึก
ชื่อ-สกุล *
เพศ *
อายุ *
เบอร์โทรศัพท์
E – mail
line ID
ระดับการศึกษา
กรณีนักศึกษา : สาขาที่เรียน
สถานที่เรียน
กรณีคนที่เรียนจบแล้ว : ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
สถานที่ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ในการมาฝึก (มีช่องให้ตอบสัก 10 ข้อ) สิ่งที่สนใจจะมาฝึก (มี module ให้ติ๊ก ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชาชีพ  ER OR LR เยี่ยมบ้าน clinic DM clinic HT clinic asthma และอื่นๆ
เอกสารภาพ  เฉพาะไฟล์ jpg, jpeg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.
 
   
view