รายละเอียดตำแหน่งงาน

บริษัท/องค์กร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ตำแหน่งงาน

นักรังสืการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๑  อัตรา  รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.      ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑  ตำแหน่ง      นักรังสีการแพทย์                    จำนวน  ๑  อัตรา 

                        อัตราค่าจ้างวันละ                   6๐๐  บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบวินิจฉัย หรือการรักษา ทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการ ตรวจรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

(๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่ง ทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสี การแพทย์และสาธารณสุข

(๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทาง ด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อสําหรับการพัฒนางานด้าน รังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ

(๔) ดําเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกําจัดกาก กัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี

(๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดําเนินการจัดทําอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และ ฉายรังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ วางแผนพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข

๒. ด้านการวางแผน

(1) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของ หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

(๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสี การแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

(๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นํามาตรฐานวิชาชีพ รังสีเทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ

  1. งานอื่น  ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

สิทธิประโยชน์อื่น                  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของ

                                        ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๕

ระยะเวลาการจ้าง                  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕62 –๓๐  กันยายน  ๒๕62  โดยอาจจะมีการต่อ

                                        ระยะเวลาการจ้างได้ต่อไปอีกครั้งละไม่เกิน  ๑  ปี

จำนวนอัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
ตามการตกลง
สวัสดิการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

๒.    คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย

๒.๑.๒  มีอายุ  ๒๐ – ๓๐  ปี 

๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

              ๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้

                            ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่

           เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกทำโทษ  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๑.๘  เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคประจำตัวที่ไม่เหมาะสมและเป็นผู้ไม่

            เสพสารเสพติดทุกชนิด

๒.๑.๙  เพศ  ชาย/หญิง

๒.๒   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๒.๒.๑  นักรังสีการแพทย์

-          วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

-          มีความกระตือรือร้น  กระฉับกระเฉง  คล่องแคล่ว  ว่องไว  มีไหวพริบดี  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา

-          มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส

-          กรณีมีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
จังหวัด
เลย
วิธีการสมัครงาน
๓.      การรับสมัคร

๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ตั้งแต่วันที่  10  พฤษภาคม – 24  มิถุนายน  2562  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

 

 

๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๓.๒.๑  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  ๑  ชุด

๓.๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน  ๑  ชุด

๓.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร(ยังไม่หมดอายุ) จำนวน  ๑  ชุด

๓.๒.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด 

          ๑”x๑.๕”  จำนวน  ๒  รูป

๓.๒.๕  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

๓.๒.๖  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับ  ๓

        (พ.ศ.๒๕๓๕)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง  ลงชื่อ  วันที่  ไว้ทุกหน้า  ในกรณีที่ใช้สำเนาเอกสารประกอบการสมัครให้นำฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบด้วย  หากไม่นำฉบับจริงมาถือว่าเอกสารไม่ครบและไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

๔.      เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 

๕.      กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จะทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25  มิถุนายน  2562  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  26  มิถุนายน  ๒๕62 

 

๖.      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

๑.      ความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๖๐

๒.      มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้

๑๐

๓.      มีความรับผิดชอบ

๑๐

๔.      มีความอดทนและเสียสละ

๑๐

๕.      มีความคิดริเริ่มและปฏิญาณไหวพริบ

๑๐

รวม

๑๐๐

 

๗.    เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก  จะต้อเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐

 

๘.    การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  26  มิถุนายน  2562  ณ  บอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  และทางเวบไซต์  http://www.dansaihospital.com/  โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้รับคัดเลือกคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด  ๑  ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีและรายงานตัวในวันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕62

 

๙.    การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายกำหนดและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายจะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และแจ้งให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายทราบด้วย

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕62

หมายเหตุ
ลงประกาศ
11/05/2019 11:28
กรอกใบสมัครงาน
view