รายละเอียดตำแหน่งงาน

บริษัท/องค์กร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ตำแหน่งงาน

นักเทคนิคการแพทย์

๑.      ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑  ตำแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์           จำนวน  ๑  อัตรา 

                   อัตราค่าจ้างวันละ    600  บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ด้านปฏิบัติการ

1.1  ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน  ควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง  แม่นยำและทันเวลา

1.2  รวบรวมข้อมูล  ทางวิชาการเบื้องต้น  ด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อนเพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ  เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข

1.3  ติดตาม  ประเมินผล  สรุปผลการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด้านเทคนิคการแพทย์  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

1.4  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข

๒. ด้านการวางแผน

2.1  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ  ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยหรือโครงการ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓.  ด้านการประสานงาน

3.1  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในแบะภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านบริการ

4.1  ให้บริการข้อมูล  แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  เพื่อให้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

๕. งานอื่น  ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ

จำนวนอัตรา
1 อัตรา
เงินเดือน
13200
สวัสดิการ
สิทธิประโยชน์อื่น      ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

                                ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๔๕

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑  ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์

-  มีสัญชาติไทย

-  มีอายุ  ๒๐-๓๕  ปี 

-  จบการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

-  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

-  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

-  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-            ไม่เป็นผู้เคยถูกทำโทษ  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-            สำหรับเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-            เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคประจำตัวที่ไม่เหมาะสมต่อตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
จังหวัด
เลย
วิธีการสมัครงาน
๑.      การรับสมัคร

๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ตั้งแต่วันที่ 24  ธันวาคม  2561 – 21  มกราคม  2562 เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐  น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

-  สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  ๑  ชุด

-  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน  ๑  ชุด

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร(ยังไม่หมดอายุ) จำนวน  ๑  ชุด

-  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายครั้งเดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  ๑”x๑.๕”  จำนวน  ๒  รูป

-  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

-  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับ  ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง  ลงชื่อ  วันที่  ไว้ทุกหน้า  ในกรณีที่ใช้สำเนาเอกสารประกอบการสมัครให้นำฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบด้วย  หากไม่นำฉบับจริงมาถือว่าเอกสารไม่ครบและไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

หมายเหตุ
ลูกจ้างรายวัน อัตราวันละ 600 บาท
ลงประกาศ
28/12/2018 11:01
กรอกใบสมัครงาน
view