คณะกรรมการ

ผู้บริหาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ประกอบด้วยกรรมการบริการงานต่างๆดังนี้ 

ลำดับที่    รายละเอียด คลิกเพื่อดู  
1  00-HOS-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารโรงพยาบาล
2  01-QMT-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการทีมบริหารคุณภาพ
3  02-PCT-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการทีมนำทางคลินิก
4  03-MCH-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการงานทีมอนามัยแม่และเด็ก
5  04-ICS-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการทีมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
6  05-IMT-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสารสนเทศ
7  06-NUS-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
8  07-AUD-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
9  08-HRD-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากร
10  09-PTC-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
11  10-ENV-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
12  11-UCC-58-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการศึกษาต้นทุนบริการ
13  12-NET-58-คำสั่ง กรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
14  13-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการ IM กลุ่มการพยาบาล
15  14-คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับวัตถุดิบ
16  15-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การดูแลต่อเนื่อง
17  16-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน
18  17-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัณโรค
19  18-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในงานบริการพยาบาล
20  19-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพดังกล่าว คลิกได้ที่นี่

หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้จาก หน้านักลงทุนสัมพันธ์

view