....
........... 
    "หากท่านต้องการที่จะติดต่อกับผม เพื่อสอบถามหรือแนะนำบริการ หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของท่านที่เกิดจากการรับบริการ เพื่อให้ผมได้รับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง โดยกรอกรายละเอียดเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อ  รายละเอียดของตัวผู้ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ/อีเมล์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขปัญหาของท่านหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อมูลของท่านทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และส่งถึงผมโดยตรงครับ
.
 
.          นพ.ภักดี สืบนุการณ์           
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย


 
.....

 

 

view