intermediate care complete!

intermediate care complete!

">intermediate care complete!จัดทำโดย : นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 ก.พ.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO ก.พ.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 8 ม.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 15 ม.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 6 ธ.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 11 ธ.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 6 พ.ย.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 13 พ.ย.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 2 ต.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 9 ต.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 ก.ย.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 11 ก.ย.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม3 ส.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO7 ส.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 8 ส.ค.61 กรรมการ FIN 9 ส.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO10 ก.ค.61 ก....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม3 ก.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO10 ก.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 11 ก.ค.61 กรรมการ FIN 12 ก.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO13 ก.ค.6....

อ่านต่อ
view