ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  รายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 20-30 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกทำโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 8. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจำตัวที่ไม่เหมาะสมและเป็นผู้ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิก
 9. เพศ ชาย/หญิง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 3. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
 4. กรณีมีประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น

การรับสมัคร

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-23 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โทร.042891276 มือถือ 0864589276 อีเมล dansaihospital@gmail.com


Download ไฟล์ประกาศ

Tags :

view