วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      4 ก.ย.61            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
     11 ก.ย.61     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
     12 ก.ย.61     กรรมการ FIN (ขอเลื่อนไป ต.ค.61)             -
     13 ก.ย.61     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
     14 ก.ย.61     กรรมการ ENV           
     18 ก.ย.61
    กรรมการ IMT           
     19 ก.ย.61     กรรมการ PCT           
          -     กรรมการ KMT           
     20 ก.ย.61     กรรมการ HRD           
     26 ก.ย.61     กรรมการ IC           
     27 ก.ย.61     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view