วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
3 ส.ค.61  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
7 ส.ค.61  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
8 ส.ค.61  กรรมการ FIN  
9 ส.ค.61  กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
10 ก.ค.61  กรรมการ ENV
21 ส.ค.61
 กรรมการ IMT
22 ส.ค.61  กรรมการ MCH
-  กรรมการ PCT -
-  กรรมการ KMT -
23 ส.ค.61  กรรมการ HRD
30 ส.ค.61  กรรมการบริหารคุณภาพ
-  กรรมการ PTC -
-  กรรมการ IC -

..

...


.

Tags :

view