วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
6 ก.พ.61  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
13 ก.พ.61  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
14 ก.พ.61  กรรมการ FIN  
8 ก.พ.61  กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
9 ก.พ.61  กรรมการ ENV
20 ก.พ.61
 กรรมการ IMT
-  กรรมการ PCT -
-  กรรมการ KMT -
15 ก.พ.61  กรรมการ HRD
22 ก.พ.61   กรรมการบริหารคุณภาพ
21 ก.พ.61  กรรมการ PTC -
21 ก.พ.61  กรรมการ IC

..

...


.

Tags :

view