วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน  ตุลาคม  2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
   กรรมการ คปสอ.
3 ต.ค.60  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
10 ต.ค.60  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน / กรรมการ IAC  
11 ต.ค.60  กรรมการ FIN  
12 ต.ค.60  บริหารกลุ่มการพยาบาล
 16 ต.ค.60  กรรมการ ENV
17 ต.ค.60  กรรมการ IMT
 18 ต.ค.60  กรรมการ PCT
19 ต.ค.60  กรรมการ HRD
25 ต.ค.60  กรรมการ MCH
25 ต.ค.60  กรรมการ HPC
27 ต.ค.60   กรรมการบริหารคุณภาพ

..

...


.

Tags :

view