สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ

สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ อำเภอด่านซ้าย" โดยมี นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นายเดชา สายบุญตั้ง  พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอด่านซ้าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากและด้านประชารัฐเพื่อสังคม ได้เล็งเห็นว่างานจิตอาสาในแนวทางรวมพลังเรียกว่า "เป็นประชา - รัฐ" เช่นนี้เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุด ในการเชื่อมโยงนโยบาย  เพราะสามารถสะท้อนทั้งคุณธรรมของสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญ (social infrastructure) สำหรับจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ทุกภูมิภาคแบบมีส่วนร่วม อันนำไปประสานพลังสร้างสังคมสุขภาวะ สังคมสามารถอยู่รอด และมีความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันได้ ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นสังคมที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม

Tags :

view