อบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2560 เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงเชิญวิทยากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชฏัฎเลย จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ศรัณยู บุตรโครต และ อาจารย์นรุวรรณ อยู่สำราญ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมผีตาโขน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยมี นายประยูร อารัณรุท มาเป็นประธานในพิธีเปิด 

วันที่ 23 สิงหาคม บรรยายหัวข้อ เทคโนโลยี Social Network ในปัจจุปัน และ บรรยายหัวข้อ รู้จักและเรียนรู้วิธีการใช้งาน Facebook และ Line โดยอาจาราย์ศรัณยู บุตรโครต โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อสร้างเพจชุมชนตนเอง และการสื่อสารทางไลน์
วันที่ 24 สิงหาคม บรรยายหัวข้อ เฝ้าระวังการใช้ Social Network ในด้านลบแก่เยาวชน และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ในปัจจุบัน และ บรรยาย แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อนำมาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์นรุวรรณ อยู่สำราญ
หลังจากบรรยายเสร็จให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นและ นำเสนอเพจชุมชนของแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในแต่ละผู้นำชุมชนต่อไปค่ะ

Tags :

view