ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกโดยทีมจักษุแพทย์

ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกโดยทีมจักษุแพทย์

 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมรับโรงพยาบาลเลย ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและผ่าตัดต้อกระจก เพื่อคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

โดยให้ทุก รพ.สต.ในอำเภอด่านซ้าย สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ส่งต่อผู้สูงอายุที่ผิดปกติทางการมองเห็น มายังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

เพื่อรับการตรวจซ้ำโดยแพทย์หญิงศศิธร ถาวงษ์กลาง จักษุแพทย์โรงพยาบาลเลยและทีมงาน ในวันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 ยอดผู้มารับบริการ 74 ราย นัดผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม 37 ราย ต้อเนื้อ 3 ราย

ส่งตัวรักษาต่อ เพื่อยิงเลเซอร์ 1 ราย รักษาต้อหิน 3 ราย 

สำหรับการมารับบริการในครั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการแออัดในการไปตรวจที่ รพ.เลย ลดการใช้ใบส่งตัว ใช้แค่ใบนัดเข้ารับการนอนโรงพยาบาล รอผ่าตัดได้เลย

Tags :

view