ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าการทุจริต ITA 2022 More open to more transparent

1.ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

                 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

3.ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

5.ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

6.ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

7.ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

8.ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

9.ตัวชี้วัดที่ 9 การเเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

view