การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย

1. แผนยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย 2564-2567

2. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย ปี 2564-2567

view