วิสัยทัศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ปี 2563-2567view