ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ITA 2564)

1. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

    ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    คณะกรรมการการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

    รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

    ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล

    ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2564(งบค่าเสื่อม)

2. ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

3. ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส

5. ตัวชี้วัดการับสินบน

6. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

7. ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

8. ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

9. ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

view