ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ITA 2564)

1. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

    ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    คณะกรรมการการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

    รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล

    ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2564(งบค่าเสื่อม)

2. ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

    การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

    ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

3. ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

    ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    หลักเกณฑ์การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

    โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปรามปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 2564

    ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

    ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส

   รายงานสรุปผลการดำเนินเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ2564

   รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏฺิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

    โครงการรณรงค์กำจัดปัญาโรคพยาธิใบไม้ในดับและมะเร็งท่อน้ำดี

   รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ

5. ตัวชี้วัดการับสินบน

   ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

   ประกาศโรงพพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ

6. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

7. ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

   การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์

   แผนปฏิบัติการส่งเสิรมคุณธรรมจริยธรรมของชมรม จริยธรรมเมืองสัจจะและไมตรี

   แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2564

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมฯ 

   แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

8. ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

9. ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

  ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เรื่อง การจัดตั้งชมรม STRONG รพร.ด่านซ้าย

  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

view