ศูนย์ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2563

1.ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

             1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

             2. ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

             3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

             4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส

             5. ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

             6. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม(ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

             1. โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

             1. ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             2. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
             3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
             4.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Cord of Conduct)

2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ
             1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ปีที่ผ่านมา)
             2. รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563
       
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
             1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
             2. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
             3. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก(รอบ เม.ย.)
ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
             1. ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
             1. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนไตรมาสที่ 1

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
             1. ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
             1. กิจกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
              1. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
              2. ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตฯ
ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม
               1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมเมืองสัจจะและไมตรี
               3. รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
              
5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
               1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยใน
view