การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย

ร่าง 01-HOS-63-แผนยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย

  • SWOT รพร.ด่านซ้าย ปี 2563-2567
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ

2. ยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย ปี 2562-2567

3. ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2563

4. ข้อมูลการจัดทำ Action Plan ทีมประสาน ปีงบประมาณ 2562

01 QMT กก.บริหารคุณภาพ นพ.สันทัด บุญเรือง 0910269217
02 PCT กก.ทีมนำทางคลินิก พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ 0894175810
03 MCH กก.ทีมอนามัยแม่และเด็ก นพ.สันทัด บุญเรือง 0910269211
04 ICC กก.ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พญ.สุขุมาล หุนทนทาน 0897562775
05 RMT กก.บริหารความเสี่ยง พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ 0894343992
06 HRD กก.พัฒนาบุคลากร ภญ.อัญชลี พิมพ์รัตน์ 0898424876
07 PTC กก.เภสัชกรรมและการบำบัด ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี 0816124828
08 IMT กก.สารสนเทศ ทพ.กฤษดาพันธ์ จันทนะ 0894343992
09 HPC กก.สร้างเสริมสุขภาพชุมชน นางอรอุมา อุมารังษี 0874302839
10 ENV กก.สิ่งแวดล้อม เครื่องมือฯ ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง 0812632232

4. ข้อมูลการจัดทำแผนคน เงิน สิ่งของ หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ รหัส หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน โทรศัพท์
1 MAN ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง
2 LAB งานเทคนิคการแพทย์และรังสีฯ  นางสุรินทร สอนศรียา
3 FUN งานทันตกรรม  ทพ.กฤษดาพันธ์ จันทนะ
4 PHA ฝ่ายเภสัชกรรม  ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี
5 MED ฝ่ายเวชปฏิบัติทั่วไป  พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์
6 PLA ฝ่ายแผนงานและประสานงานฯ  ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อ
7 MRD งานเวชระเบียนและสถิติ  นายเกียรติพงษ์ ฤทธิศักดิ์
8 HAC งานศูนย์ประกันสุขภาพ  นางพวรรณตรี ฤทธิศักดิ์
9 COM านศูนย์คอมพิวเตอร์และโสตฯ  นายภาณุ ภักดีสาร
10 RHD ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู  นางอรอุมา อุมารังษี
11 FMC กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ  น.ส.เยาวพา สิงห์สถิต
12 TTM งานการแพทย์แผนไทย  นายไพโรจน์ ทองคำ
13 NSO กลุ่มงานการพยาบาล  นางสุขใจ ช่อรักษ์
21 OPD งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  นางคุณารักษ์ มณีนุษย์
22 CSG งานสุขภาพจิตและยาเสพติด  นางสิริพร ฤทธิ์ศักดิ์
23 IPD1 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1  น.ส.เยาวฤทธิ์ สุวรรณสิงห์
24 IPD2 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2  นางณัฐิยา ดีด่านค้อ
25 IPD3 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 3  นางสันทนา ศรีพรหม
26 EMR งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ  นางพรพิไล นิยมถิ่น
27 OBS งานการพยาบาลผู้คลอด  น.ส.ลาวรรณ์ ศรีบุตตา
28 MMU งานโภชนศาสตร์  นางนภาพร ภักดีสาร
29 SUR งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดฯ  นางสุนทรียา ศิขรินวรานนท์
30 CSU งานการพยาบาลหน่วยควบคุมฯ  น.ส.สุวรรณี วังคีรี

5. แผนงานโครงการต่างๆ ประจำปี 2562

5.1 แผน Planfin ปี 2563 นายสมัคร ศรีบุตตา 0812046440
5.2 แผนงบลงทุน ปี 2563 น.ส.อิษญาฏา คำแก้ว 0846864416
5.3 แผนงาน คน ของ ปี 2563  นายเดชา สายบุญตั้ง  0812632232
5.4 แผนจัดซื้อวัสดุ ปี 2563  
- คลังวัสดุสำนักงาน นางพรทิพย์ จันทศร 0846864416
- คลังวัสดุชันสูตร น.ส.ศุกล หนูมณี 0892942389
- คลังวัสดุทันตกรรม ทพญ.ณัฐพร พวงพันธ์บุตร 0853315443
- คลังวัสดุกายภาพบำบัด น.ส.นิศากร เกิดแสง 0821231099
- คลังวัสดุขาเทียม น.ส.นิศากร เกิดแสง 0821231099
- คลังวัสดุซ่อมบำรุง นายสุรชัย สิทธิศักดิ์ 0973189997
- คลังวัสดุจ่ายกลาง นายภานุพงศ์ ทองเรือง 0819759633
แผนจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี2563  ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี 0816124828
5.5

ขออนุมัติเลขจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

น.ส.อิษญาฎา คำแก้ว  0846864416
5.6 ขออนุมัติเลขที่จ่าย ปีงบประมาณ 2563 นางภัทรา ประดิษฐ์ศิลา  0854646541
5.7 หนังสือออกเลขใบกำกับภาษี ปี 2563 ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง  0810593366

6.อื่นๆ

  1. เอกสารการค่าใช้จ่ายในโครงการ

ปรับปรุง วันที่ 19 ต.ค.2562


view