การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย

1. ยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย ปี 2563-2567

2. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ รพร.ด่านซ้าย ปี 2563-2567

3. ข้อมูลการจัดทำ Action Plan ทีมประสาน ปีงบประมาณ 2563

01 QMT กก.บริหารคุณภาพ นพ.สันทัด บุญเรือง 0910269217
02 PCT กก.ทีมนำทางคลินิก พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ 0894175810
03 MCH กก.ทีมอนามัยแม่และเด็ก นพ.สันทัด บุญเรือง 0910269211
04 ICC กก.ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พญ.สุขุมาล หุนทนทาน 0897562775
05 RMT กก.บริหารความเสี่ยง พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ 0894343992
06 HRD กก.พัฒนาบุคลากร ภญ.อัญชลี พิมพ์รัตน์ 0898424876
07 PTC กก.เภสัชกรรมและการบำบัด ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี 0816124828
08 IMT กก.สารสนเทศ ทพ.กฤษดาพันธ์ จันทนะ 0894343992
09 HPC กก.สร้างเสริมสุขภาพชุมชน นางอรอุมา อุมารังษี 0874302839
10 ENV กก.สิ่งแวดล้อม เครื่องมือฯ ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง 0812632232

4. ข้อมูลการจัดทำแผนคน เงิน สิ่งของ หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ รหัส หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน โทรศัพท์
1 MAN ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง
2 LAB งานเทคนิคการแพทย์และรังสีฯ  นางสุรินทร สอนศรียา
3 FUN งานทันตกรรม  ทพ.กฤษดาพันธ์ จันทนะ
4 PHA ฝ่ายเภสัชกรรม  ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี
5 MED ฝ่ายเวชปฏิบัติทั่วไป  พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์
6 PLA ฝ่ายแผนงานและประสานงานฯ  ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ดีด่านค้อ
7 MRD งานเวชระเบียนและสถิติ  นายเกียรติพงษ์ ฤทธิศักดิ์
8 HAC งานศูนย์ประกันสุขภาพ  นางพวรรณตรี ฤทธิศักดิ์
9 COM านศูนย์คอมพิวเตอร์และโสตฯ  นายภาณุ ภักดีสาร
10 RHD ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู  นางอรอุมา อุมารังษี
11 FMC กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ  น.ส.เยาวพา สิงห์สถิต
12 TTM งานการแพทย์แผนไทย  นายไพโรจน์ ทองคำ
13 NSO กลุ่มงานการพยาบาล  นางสุขใจ ช่อรักษ์
21 OPD งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  นางคุณารักษ์ มณีนุษย์
22 CSG งานสุขภาพจิตและยาเสพติด  นางสิริพร ฤทธิ์ศักดิ์
23 IPD1 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1  น.ส.เยาวฤทธิ์ สุวรรณสิงห์
24 IPD2 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2  นางณัฐิยา ดีด่านค้อ
25 IPD3 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 3  นางสันทนา ศรีพรหม
26 EMR งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ  นางพรพิไล นิยมถิ่น
27 OBS งานการพยาบาลผู้คลอด  น.ส.ลาวรรณ์ ศรีบุตตา
28 MMU งานโภชนศาสตร์  นางนภาพร ภักดีสาร
29 SUR งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดฯ  นางสุนทรียา ศิขรินวรานนท์
30 CSU งานการพยาบาลหน่วยควบคุมฯ  น.ส.สุวรรณี วังคีรี

5. แผนงานโครงการต่างๆ ประจำปี 2563

ปรับปรุง วันที่ 19 ต.ค.2563


view