ศูนย์ข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2562


.

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 1.1.  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

 1.1.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่

1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน
1.2.1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
1.2.3.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 
1.2.4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
1.2.5.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้า อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2562
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น
1.3.1.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site
1.3.2.Print Screen จาก web site
1.3.3.รูปภาพ การสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

.


.

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

  2.1.  คำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ
2.2.  แผนจัดซื้อยา ปี  2562
2.3.  แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปี 2562
2.4.  แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562
2.5.  ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศ
2.6.  ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
2.7.  คำสั่งมอบอำนาจ 1496-2561 (จัดซื้อจัดจ้าง)
2.8.  คำสั่งปิดและปลดประกาศ
2.9.  แนวทางการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP
2.10.  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)
2.11.  แบบแสดงบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท)
2.12.  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2.13  ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.14.  ประกาศสป_ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน
2.15.  สธ_ 0217-ว3001 (16 ต.ค.60) ว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนฯ
2.16.  ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1
2.17.  ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2
2.18.  แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
2.19.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง
2.20.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

.


.

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  3.1.   หลักฐานการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ 
3.2.   หลักฐานการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
3.3.  แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปี 2562
3.4.  แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562
.

.

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

  4.1.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
4.2.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
4.3.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
4.4.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
4.5.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
4.6.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
4.7.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
4.8.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
4.9.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
4.10.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
4.11.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
4.12.  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

.


.

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
5.2 รายงานการประชุม
5.3 ภายถ่ายกิจกรรม
5.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวบไซต์หน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
6.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
6.3 ภายถ่ายกิจกรรม
6.4 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
6.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
7.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
7.3 ภายถ่ายกิจกรรม
7.4 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
7.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวปไซต์หน่วยงาน

.
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
.
  8.1.  บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ ของหน่วยงาน
 8.1. คำสั่งกรรมการสารสนเทศ
 8.2. บันทึกข้อความขอเผยแพร่คำสั่งบนเวปไซต์ 
8.2.  ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน
 8.2.1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ รพร.ด่านซ้าย 
 8.2.2. ขออนุญาตนำเผยแพร่ที่เวปไซต์ รพร.ด่านซ้าย
 8.2.3. Print Screen การเผยแพร่ที่เวปไซต์ รพร.ด่านซ้าย 
 8.2.4. ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  
8.3  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน 
 8.3.1. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
 8.3.2.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
 8.3.3.Prince screen การเผยแพร่บนเวปไซต์ รพร.ด่านซ้าย
8.4.   รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา
 8.4.1.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 8.4.2.Print Screen การเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซต์ รพร.ด่านซ้าย
 8.4.3 Print screen การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook รพร.ด่านซ้าย


.

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  10.1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1).บันทึกข้อความ ลงนามขออนุมัติ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ และขอสื่อสารในช่องทางอื่น
  2).แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1).แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์
2).แผนพัฒนาบุคลากร
3).แผนงบลงทุน
4).แผนจัดซื้อครุภัณฑ์
5).แผนจัดซื้อจัดจ้าง


.

.

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

11.1 บันทึกข้อความลงนามอนุมัติและเผยแพร่
11.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่ายเวปไซต์


.


.

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

19.1 หนังสือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในสังกัด
19.2 การจัดตั้งกลุ่ม LINE ชื่อกลุ่ม "ต่อต้านการทุจริต รพร.ด่านซ้าย"
19.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน.

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

20.1 วาระการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.2 ใบลงทะเบียน
20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
20.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน.

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก

หรือวางระบบ ในการป้องกันผลปรโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ/ขออนุญาตนำเผยแพร่
21.2 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

view