เอกสารคุณภาพ กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และกรรมการทีมประสาน  

รหัส  ชื่อทีมประสาน เอกสารคุณภาพ
000  CPH-คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย
001  HOS-คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
002  QMT-คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
003  CFO-คณะกรรมการการเงินการคลังและทรัพยากรสุขภาพฯ
004  MOR-คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม
005  PCT-คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก
006  MCH-คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก
007  IC-คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
008  RMT-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
009  HRD-คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
010  PTC-คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
011  IMT-คณะกรรมการสารสนเทศ
012  HPC-คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
013  ENV-คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
014  FIN-คณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้
015  KMT-คณะกรรมการจัดการความรู้องค์กร
016  ICS-คณะกรรมการควบคุมภายใน
017 CRC-กรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ผู้รับบริการและการสื่อสารองค์กร

017


view