เอกสารคุณภาพ ฝ่าย/หน่วยงาน

รหัส  ฝ่าย/หน่วยงาน เอกสารคุณภาพ
01  NSO-กลุ่มการพยาบาล
02  EMR-งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
03  ANS-งานวิสัญญี
04  SUR-งานห้องผ่าตัด
05

 OBS-งานห้องคลอด

06  IPD1-งานผู้ป่วยใน1
07  IPD2-งานผู้ป่วยใน2
08  IPD3-งานผู้ป่วยใน3
09  OPD-งานผู้ป่วยนอก
10  CSG-งานให้คำปรึกษา
11  MSC-งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
12  CSU-งานจ่ายกลาง
13  MNU-งานบริการอาหาร
14  MAN-ฝายบริหารงานทั่วไป
15  BUD-งานการเงิน
16  ART-งานพัสดุ
17  BOO-งานธุรการ
18  CAL-งานซ่อมบำรุง
19  AMB-งานยานพาหนะ
20  GAR-งานภูมิทัศน์
21  CLC-งานซักฟอก
22  SEC-งานรักษาความปลอดภัย
23  CLE-งานทำความสะอาด
24  MED-งานเวชปฎิบัติทั่วไป
25  XRA-งานรังสี
26  LAB-งานเทคนิคการแพทย์
27  TTM-งานแพทย์แผนไทย
28  PLA-ฝ่ายแผนงาน
29  COM-ศูนย์คอมพิวเตอร์
30  HAC-ศูนย์ประกันสุขภาพ
31  MRD-งานเวชระเบียน
32  FMC-ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว
33  PHA-ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
34  RHD-ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู
35  FUN-ฝ่ายทันตสาธารณสุข
36  HED-งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์view