เกียรติประวัติโรงพยาบาล

 1. พ.ศ.2536 รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   สาขาด่านซ้าย
 2. พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก้าวหน้าดีเด่น จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 3. พ.ศ.2538 ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างอาคารเชวง-ไน้เคียงศิริ จากคุณไพศาล-เพ็ญศรี  สุขุมพานิช เพื่อใช้เป็นอาคารเวชกรรมฟื้นฟู
 4. พ.ศ.2542 ได้การรับรองคุณภาพมาตรสากล ISO9002 โดยบริษัท BVQI
 5. พ.ศ.2548 ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH)จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
 6. พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลภูมิทัศน์ดีเด่นจากการประกวดภูมิทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งแรก
 7. พ.ศ.2550 ได้รับการรับรองคุณภาพการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 8. พ.ศ.2550     ได้รับรางวัลการดูแลเบาหวานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นจากสมาคมผู้ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน รางวัล Terumo Diabetes Patient Care Team Award
 9. พ.ศ.2551ได้รับรางวัลการพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยระดับดีมาก(เหรียญทอง) จากกรม พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางการเลือกกระทรวงสาธารณสุข
 10. .ศ.2552 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล NQA จากสภาการพยาบาล
 11. พ.ศ.2552 ได้รับบริจาคเงินจัดสร้างอาคารเพ็ญศรี-ไพศาล สุขุมพานิช เพื่อใช้เป็นอาคาร ให้บริการเวชปฏิบัติครอบครัวและทันตกรรม
 12. พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล “สิ่งแวดล้อมของ โรงพยาบาลที่เอื้อต่อการบำบัดเยียวยา” (Healing Environment Awards  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (พรพ.)
 13. พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล Humanized Healthcare Awards ระดับองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (พรพ.)
 14. พ.ศ.2554 ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  (HPH) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
 15. พ.ศ.2555 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์
 16. พ.ศ.2555 ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างอาคารสีลวิสุทโธ เพื่อใช้เป็นอาคารหอผู้ป่วยใน 3
 17. พ.ศ.2556 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล NQA จากสภาการพยาบาล
 18. พ.ศ.2557 ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด
 19. พ.ศ.2557  ได้รับมอบกิตติกรรมประกาศเพื่อแสดงว่าเป็นสถานพยาบาลที่นำมิติจิตวิญญาณมาผสมผสานกับการดูแลที่มีคุณภาพ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ Spiritual Healthcare Award ในงานประชุมวิชาการ HA national Forum  ครั้งที่ 15 โดยสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)
 20. พ.ศ.2557  ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชมกับ เครือข่ายสุขภาพอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 21. พ.ศ.2557  ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิศวกรรมการแพทย์ (สอบเทียบเครื่องมือแพทย์) โดย กลุ่มวิศวกรรมทางการแพทย์ สำนักงานสนันสนุนบริการสุขภาพเขต 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 22. พ.ศ.2557  ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองว่า ได้ผ่านการประเมิน CKD clinic คุณภาพ (รพช.) ระดับดีมาก โดยเขตบริการสุขภาพที่ 8
 23. พ.ศ.2558  ได้รับมอบกิตติกรรมประกาศเพื่อแสดงว่า ได้ปฏิบัติตามมาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ โดย สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 กุมภาพันธ์ 2561
 24. พ.ศ.2558  ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ผ่านเกณฑ์มาตราฐานวิศวกรรมกรมการแพทย์ ระดับ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 25. พ.ศ.2558  ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามมาตราฐานด้านวิศวกรรมกรมการแพทย์ 4 ระบบของโรงพยาบาลบูรณาการดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 26. พ.ศ.2558  ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณแสดงว่า ได้ดำเนินงานสมาธิบำบัด อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 27. พ.ศ.2559  ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 8 โดย โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CASCAP ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
 28. พ.ศ.2560  ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดย กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
 29. พ.ศ.2560 ได้รับมอบเกียรติบัตร GREEN & CLEAN Hospital ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย กรมอนามัย 
 30. พ.ศ.2561 ได้รับมอบกิตติกรรมประกาศเพื่อแสดงว่า ได้ปฏิบัติตามมาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ โดย สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 
 31. พ.ศ.2561 ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 32. พ.ศ.2562 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแนวทางการจัดทำและการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ พื้นที่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 33. พ.ศ.2562 ได้ประกาศนโยบายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย (Patient and Personal Safety Hospital : 2P Safety Hospital) โดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 
 34. พ.ศ.2562  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ผ่านตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ร้อยละ90) โดย กระทรวงสาธารณสุข
 35. พ.ศ.2562  ได้รับกิตติกรรมประกาศเพื่อแสดงว่า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยบูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม Spiritual Healthcare Appreciation Award (SHA Award) โดย สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ประจำปี 2562
 36. พ.ศ.2563  ได้รับมอบเกียรติบัตร GREEN & CLEAN Hospital ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย กรมอนามัย
 37. พ.ศ.2563  ได้รับประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี มีผลงานเด่น : รางวัล Spiritual Healthcare Appreciation Award (SHA Award) ประจำปี 2562 จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) มอบไว้ในโอกาสประชุมวิชาการ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ณ จังหวัดปัตตานี “ระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Nornal Medical Services)” โดย มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ปรับปรุงล่าสุด 11 ก.พ. 25ุ64 : กรรมการสารสนเทศ 

         

Copyright © 2007 dansaihospital. All right reserved. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 168 หมู่ 3 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
สายด่วนงานบริการสัมพันธ์ โทร. 08-1263-2232 อีเมล์  dansaihospital@gmail.com

view