เกียรติประวัติโรงพยาบาล

 1. พ.ศ.2536 รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช   สาขาด่านซ้าย
 2. พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก้าวหน้าดีเด่น จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 3. พ.ศ.2538 ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างอาคารเชวง-ไน้เคียงศิริ จากคุณไพศาล-เพ็ญศรี  สุขุมพานิช เพื่อใช้เป็นอาคารเวชกรรมฟื้นฟู
 4. พ.ศ.2542 ได้การรับรองคุณภาพมาตรสากล ISO9002 โดยบริษัท BVQI
 5. พ.ศ.2548 ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH)จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
 6. พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลภูมิทัศน์ดีเด่นจากการประกวดภูมิทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งแรก
 7. พ.ศ.2550 ได้รับการรับรองคุณภาพการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 8. พ.ศ.2550     ได้รับรางวัลการดูแลเบาหวานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นจากสมาคมผู้ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน รางวัล Terumo Diabetes Patient Care Team Award
 9. พ.ศ.2551ได้รับรางวัลการพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยระดับดีมาก(เหรียญทอง) จากกรม พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางการเลือกกระทรวงสาธารณสุข
 10. .ศ.2552 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล NQA จากสภาการพยาบาล
 11. พ.ศ.2552 ได้รับบริจาคเงินจัดสร้างอาคารเพ็ญศรี-ไพศาล สุขุมพานิช เพื่อใช้เป็นอาคาร ให้บริการเวชปฏิบัติครอบครัวและทันตกรรม
 12. พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล “สิ่งแวดล้อมของ โรงพยาบาลที่เอื้อต่อการบำบัดเยียวยา” (Healing Environment Awards  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (พรพ.)
 13. พ.ศ.2553 ได้รับรางวัล Humanized Healthcare Awards ระดับองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (พรพ.)
 14. พ.ศ.2554 ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  (HPH) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
 15. พ.ศ.2555 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์
 16. พ.ศ.2555 ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างอาคารสีลวิสุทโธ เพื่อใช้เป็นอาคารหอผู้ป่วยใน 3
 17. พ.ศ.2556 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล NQA จากสภาการพยาบาล
 18. พ.ศ.2557 ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด


ปรับปรุงล่าสุด 12 ก.ค. 2557 : กรรมการสารสนเทศ 

         

Copyright © 2007 dansaihospital. All right reserved. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 168 หมู่ 3 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
สายด่วนงานบริการสัมพันธ์ โทร. 08-1263-2232 อีเมล์  dansaihospital@gmail.com

view