รายชื่อแพทย์ 

..............................................................................................................

.....

.....


ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญคุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์        


:

:
:
:
:


 
 นพ.ภักดี สืบนุการณ์

 
 

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 


ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการ      แพทย์  

:

:
:
:
:

 พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์
 อายุรกรรม
 

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์ 


:

:
:
:
:

 นพ.สันทัด บุญเรือง
 สูตินรีเวชกรรม
 

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 นัดหมายแพทย์ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญคุณวุฒิ              

ตำแหน่งทางการแพทย์  

:

:
:
:
:
 พญ.สุขุมาล หุนทนทาน
 กุมารเวชกรรม
 

 นายแพทย์ชำนาญการ


ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญคุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์  


:

:
:
:
:
 นพ.อัครเรศ วงศ์มณี
 อายุรกรรม
 

 นายแพทย์ชำนาญการ

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญคุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์


:

:
:
:
:

 นพ.พัฒนศักดิ์ บำรุงเขต
 เวชศาสตร์ครอบครัว


 นายแพทย์ปฏิบัติการ ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญคุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์


:

:
:
:
:

 พญ.ภัทราภรณ์ พุ่มเรือง

 เวชศาสตร์ครอบครัว

 นายแพทย์ปฏิบัติการ 
ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญคุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์

:

:
:
:
:


 
นพ.เกษม จงวิไลเกษม
 แพทย์


 นายแพทย์ปฏิบัติการ
ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญคุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์

:

:
:
:
:


 
นพ.สุภัคชัย กิตติวิสุทธิ์
 แพทย์


นายแพทย์ปฏิบัติการ 

ปรับปรุงล่าสุด 31/07/2557 : กรรมการสารสนเทศ

view