รายชื่อแพทย์ 

..............................................................................................................

.....

.....


ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์  :

:
:
:
:


 
 นพ.ภักดี สืบนุการณ์

 
 

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 


ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์  

:

:
:
:
:


 พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์

 อายุรกรรม
 

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์ 


:

:
:
:
:

 
นพ.สันทัด บุญเรือง

 สูตินรีเวชกรรม
 

 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 นัดหมายแพทย์ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์  

:

:
:
:
:
 
พญ.สุขุมาล หุนทนทาน

 กุมารเวชกรรม
 

 นายแพทย์


ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์  

:

:
:
:
:

 นพ.อัครเรศ วงศ์มณี

 อายุรกรรม
 

 นายแพทย์ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์  

:

:
:
:
:
 
 นพ.ธีรพล มโนศักดิ์เสรี

 
 

 นายแพทย์ ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางการแพทย์

:

:
:
:
:


 
พญ.ภัทราภรณ์ พุ่มเรือง
 


นายแพทย์ 

ปรับปรุงล่าสุด 31/07/2557 : กรรมการสารสนเทศ

view