มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สาขาด่านซ้าย
.............................................................

เริ่มก่อตั้งมูลนิธิในวันที่ 20 กันยายน 2524โดย ได้รับบริจาคเงินจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชด่านซ้าย และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเป็นเงิน 22,284.54 บาท(สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยใช้ชื่อว่ามูลนิธิรวมใจชาวด่านซ้ายต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม 2528 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ให้ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาวิชาการแพทย์และสาธารณสุข
 2. จัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาล
 3. ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

 1. นายสมเดช สิงห์ประเสริฐ
 2. นายภักดี สืบนุการณ์
 3. นายสนั่น สิงห์สถิต
 4. นางมะลิ บัวศักดิ์
 5. นางสาวดาริน จึงพัฒนาวดี
 6. นางสาวเยาวพา สิงห์สถิต
 7. นายอภิชัย อุประ
                                           

Copyright © 2007 dansaihospital. All right reserved. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 168 หมู่ 3 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
สายด่วนงานบริการสัมพันธ์ โทร. 08-1263-2232 อีเมล์  dansaihospital@gmail.com

view