มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สาขาด่านซ้าย
.............................................................

เริ่มก่อตั้งมูลนิธิในวันที่ 20 กันยายน 2524 โดยได้รับบริจาคเงินจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเป็นเงิน 22,284.54 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยใช้ชื่อว่ามูลนิธิรวมใจชาวด่านซ้ายต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม 2528 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาด่านซ้าย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ให้ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาวิชาการแพทย์และสาธารณสุข
 2. จัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาล
 3. ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

 1. นางเปรมศรี สาระทัศนานันท์     ประธานกรรมการมูลนิธิ
 2. นายภักดี สืบนุการณ์               รองประธานกรรมการมูลนิธิ
 3. นายสันทัด บุญเรือง                กรรมการ
 4. นางสุขใจ ช่อรักษ์                  กรรมการ
 5. นางวิมลมาศ พงษ์อำนวยกฤต   กรรมการ
 6. นายเดชา สายบุญตั้ง              กรรมการและเหรัญญิก
 7. นายสุรชัย สิทธิศักดิ์               กรรมการและเลขานุการ
                                           

Copyright © 2007 dansaihospital. All right reserved. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 168 หมู่ 3 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
สายด่วนงานบริการสัมพันธ์ โทร. 08-1263-2232 อีเมล์  dansaihospital@gmail.com

view