ทิศทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ปีงบประมาณ 2557

 วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และมุ่งเน้นการพึ่งตนเองด้าน

สุขภาพของประชาชน  อย่างยั่งยืน


พันธกิจ

M1 พัฒนาระบบสุขภาพทุติยภูมิระดับกลางที่มีคุณภาพ พึงพอใจ

M2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

M3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและมีความสุข

M4 สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ


ยุทธศาสตร์

S1 พัฒนาระบบสุขภาพทุติยภูมิระดับกลางที่มีคุณภาพ พึงพอใจ

S2 เสริมพลังประชาชน ชุมชน และเครือข่ายให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

S3 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความสุข

S4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร

S5 พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ


       

Copyright © 2007 dansaihospital. All right reserved. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 168 หมู่ 3 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
สายด่วนงานบริการสัมพันธ์ โทร. 08-1263-2232 อีเมล์  dansaihospital@gmail.com

view