ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเดิมมีฐานะเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้นสองมีเจ้าหน้าที่ประจำ 2 คน คืออนามัยอำเภอและผดุงครรภ์ และทั้งอำเภอมีสถานีอนามัยประจำอำเภอเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้งบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยชั้น1โดยทำการก่อสร้างสถานีอนามัยชั้นสองเดิมแต่ระยะแรกยังไม่มีแพทย์ไปประจำ แต่จะมีแพทย์จากจังหวัดมาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยสัปดาห์ละ 2 ครั้งในปี พ.ศ.2510 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งนายแพทย์สมัคร ศรีจริยา ซึ่งเป็นแพทย์รับทุนอำเภอด่านซ้ายมาประจำต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยชั้น1 อำเภอด่านซ้าย เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย

เมื่อปี พ.ศ.2520 ทางรัฐบาลได้พิจารณาสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด 30 เตียง ในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อถวายเป็นของขวัญในการอภิเษกสมรสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์   ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น    พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้มาตรวจคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างเห็นว่าอำเภอด่านซ้ายเป็นอำเภอที่อยู่ในเขตทุรกันดารจึงได้พิจารณาและเลือกอำเภอด่านซ้ายเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1 แห่งในจำนวน  20  แห่งและสั่งให้ทางจังหวัดและอำเภอจัดหาสถานที่สร้างใหม่  เพราะสถานที่เดิมไม่เหมาะสมและมีที่ดินเพียง 3 ไร่ เท่านั้นดังนั้น  นายแพทย์อุเทือง  ทิพรส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยขณะนั้นพร้อมด้วยนายอำเภอด่านซ้าย เรือตรีไพเวศ เศรษฐประนัยน์ ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างได้จำนวน 37 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณสุข 21 ไร่ และราษฎรบริจาคให้อีก 16 ไร่ และทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระวรชายา  ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2520

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายก่อสร้างได้แล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ.2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2523 สิ้นค่าก่อสร้าง 9,180,000 บาท(เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

สถานที่ตั้ง ถนนเลย-ด่านซ้าย ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย 3 กิโลเมตร

ที่อยู่         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

                168 ม.3 ต.ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย

                จังหวัดเลย 42120

                โทรศัพท์ 0-4289-1314,0-4289-1276

                โทรสาร 0-4289-1276

ฐานะ        โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง

                                                                                            

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

  1. นายแพทย์วิชัย      จิตตระกูล   ..2521-2522
  2. นายแพทย์จีรวัชร์   เลอศิลป์     ..2522-2523
  3. นายแพทย์ขจร      เล็กชื่นสกุล ..2523-2524
  4. นายแพทย์วิพุธ      พูลเจริญ     ..2524-2528
  5. นายแพทย์วันชัย    พิสาลสิน    ..2529-2529
  6. นายแพทย์ธวัชชัย  ชัยวัฒนรัตน์ ..2529-2530
  7. นายแพทย์จิรพันธ์  เต้พันธ์       ..2530-2532
  8. นายแพทย์ภักดี     สืบนุการณ์   ..2532-ปัจจุบัน

Copyright © 2007 dansaihospital. All right reserved. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 168 หมู่ 3 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
สายด่วนงานบริการสัมพันธ์ โทร. 08-1263-2232 อีเมล์  dansaihospital@gmail.com

view