Cart รายการสินค้า (0)

รายงานการประชุม กกบ.คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 59 2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 59 ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม คปสอ.

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 59 2 รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 59 3 ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม กกบ.

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 59 2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 59 ......

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เอกสารการจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างเหมาเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

โครงการเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

เอกสารอ้างอิง คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดเงื่อนไขการทำลายขยะติดเชื้อ ปปช.07-ขยะติดเชื้อ ...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า-125-ปอนด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์-100

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม-ขาดไม่น้อยกว่า-125-ปอนด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบประมวลผล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า-700-ลิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์-ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องอบฆ่าเชื้อัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต้ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง-อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเครื่องปั่นตกตะกอนขนาด-12-หัวปั่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-คุณลักษณะเฉพาะเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก60-วัตต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-โคมไฟผ่าตัดเล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัสต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องกระตุกหัวใจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่อวไตเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

จัดซื้อ จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Žแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 สรุปการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างรอบเดือน สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุ......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา : เรื่องราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดรถเข็นเปลหาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดล้อเลื่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางด้ามกรอฟันความเร็วสูง(High Speed handpiece)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ(Low Speed handpiece)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง(3 file) ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อรถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์P......

อ่านต่อ

สอบราคาประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องเขย่าเลือดพร้อมชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยแบบพกพา

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาตู้อบเด็กลำเลียงทารกแรกคลอด

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคายูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของอออกวิเจนในเลือดของผุ้ป่วยแบบพกพา(Pulse Oximeter)

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ PDF ด้านล่าง ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มต่างๆ ตัวอย่างประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี (e-market)และ (e-bidding) ตัวอย่างประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส......

อ่านต่อ

คู่มือการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์พำร

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มงานธุรการ

วิธีการดาวน์โหลด และ การพิมพ์ แบบฟอร์มเอกสาร << Click แบบฟอร์มเอกสาร ชุดที่ 1 ลำดับที่ รายละเอียด ดาวโหลด F-OMD-008 ใบ......

อ่านต่อ

ข้อมูลบุคลากร รพร.ด่านซ้าย

รายชื่อบุคลากร รพร.ด่านซ้าย ปี 2558 ...

อ่านต่อ
view