คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 1. เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน หากท่านมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง),สิทธิข้าราชการ,บัตรประกันสังคม,ประกัน
  สุขภาพอื่นๆหรือสิทธิที่มีข้อตกลงกับโรงพยาบาล กรุณานำบัตรมาแสดง พร้อมบัตรประชาชน ใบส่งตัว(ถ้ามี)  และหาก
  ท่านต้องการใบรับรองแพทย์ หรือใบคำร้องขอ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันต่างๆ  กรุณาแจ้งให้พยาบาล
  ประจำหอผู้ป่วยทราบ
 2. ผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องเซ็นหนังสือแสดงความยินยอม รับการตรวจรักษา (สำหรับผู้ที่ยังไม่
  บรรลุนิติภาวะผู้ปกครองจะต้องเซ็นชื่อผู้อนุญาตแทน)  และกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ของญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 3. กรุณาให้ข้อมูลหรือเอกสารแสดงประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการแพ้ยา/แพ้อาหาร ในอดีตจนถึงปัจจุบันของตัวท่าน
  ตลอดจนผลการตรวจต่างๆ หรือ X-Ray ที่เคยทำไว้และยาต่างๆ ที่รับประทานอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)      เพื่อให้ข้อมูลแก่
  แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง
 4. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาไว้ที่โรงพยาบาล
 5. ผู้ป่วยทุกท่านที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องมีญาติอยู่ด้วย 1 ท่าน
 6. สำหรับท่านที่คลอดบุตร กรุณาเตรียม หลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งเกิดดังนี้
  • ชื่อของทารก 
  • ทะเบียนบ้าน 
  • ทะเบียนสมรสของบิดา-มารดา
  • บัตรประชาชนของบิดา-มารดา
  • เสื้อผ้า และของใช้ เช่น ถุงมือ ผ้าห่ม ฯลฯ ของทารก เพื่อใช้ในวันที่รับเด็กออกจากโรงพยาบาล
 7. กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำใบมรณบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต 
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต    
โรงพยาบาลมีบริการฉีดยาเพื่อรักษาสภาพผู้เสียชีวิต โดยญาติแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย
view