เทศกาลดนตรีในหุบเขา เพลงแห่งสายลมหนาว

เทศกาลดนตรีในหุบเขา เพลงแห่งสายลมหนาว

เทศกาลดนตรีในหุบเขา เพลงแห่งสายลมหนาว

 

       หลักการและเหตุผล 

         จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานและในแต่ละอำเภอมีความหลากหลายทางด้านศิลปะและ    วัฒนธรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป ภูนาคำ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในอำเภอด่านซ้าย ซึ่งมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย ทั้งประเพณีท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น ตลอดจนศิลปะทางดนตรีประจำถิ่น ซึ่งในปัจจุบันนี้หาชมได้ยาก  เยาวชนด่านซ้ายที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่างๆ ขาดโอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถ  ภูนาคำ รีสอร์ท จึงร่วมกับศิลปินท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย เสนอโครงการ เทศกาลดนตรีในหุบเขา เพลงแห่งสายลมหนาว เพื่อให้เกิดเวทีสำหรับเยาวชนตลอดจนบุคคลที่มีความสามารถทางด้านดนตรีทั้งสากลและพื้นบ้านได้แสดงความสามารถและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานดนตรีประจำถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อเยาวชนรุ่นหลังให้รักและเห็นคุณค่าของดนตรีประจำท้องถิ่นในโอกาสต่อไป

 

     วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี และมีใจรักในดนตรี โดยเฉพาะเยาวชนด่านซ้ายได้มีพื้นที่การแสดงออกความสามารถทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่างๆ

2. เพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะทางดนตรีและการแสดงด่านซ้าย ให้แก่นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่นในอำเภอด่านซ้าย

3. เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับหุบเขาด่านซ้าย ในฤดูหนาว

 

วันและเวลาการแสดง 

ทุกวันเสาร์ ของเดือนธันวาคม (รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์) ช่วงเวลา 17.00 – 19.00 (2 ชั่วโมง) มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1  : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553    เวลา 17.00 – 19.00

ครั้งที่ 2  : วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553  เวลา 17.00 – 19.00

ครั้งที่ 3  : วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553  เวลา 17.00 – 19.00

ครั้งที่ 4  : วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553  เวลา 17.00 – 19.00

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มคนท้องถิ่นที่มีใจรักศิลปะดนตรีและการแสดง

2. ลูกค้าของภูนาคำ รีสอร์ท และนักท่องเที่ยวทั่วไป

 

     งบประมาณสนับสนุนโครงการ 

  • ภูนาคำ รีสอร์ท สนับสนุนสถานที่ห้องประชุมนาคำ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำสมุนไพร น้ำเต้าหู้หรือนมสด และอาหารว่าง (snack) ระหว่างงานเทศกาลทุกสัปดาห์
  • รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบเข้ากองทุนซื้อเครื่องดนตรีให้เยาวชนด่านซ้าย

 

       วิธีดำเนินงาน 

1. จัดประชุมทีมงานเพื่อวางแผนโครงการและแบ่งหน้าที่การทำงาน

2. ตั้งผู้ประสานงานกลาง  เพื่อประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆในทีมงานและกลุ่มลูกค้า

3. จัดทำตารางเวลาการทำงาน เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดการ

4.ประเมินผลและติดตามงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

5.ประชุมสรุปก่อนถึงวันงาน

6. เริ่มงานตามโครงการ

7. ประชุมสรุปประเมินผลโครงการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในโครงการต่อไป

 

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ 

วัน 3 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2553

 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เยาวชนมีความภาคภูมิใจและกล้าแสดงออกในความสามารถทางดนตรี

2. เยาวชนมีความรักและหวงแหน  ดนตรีประจำท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

3. เกิดการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะดนตรีประจำท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย

4. ผู้รับชมรับฟัง มีความสุขและความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเทศกาลดนตรี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ภูนาคำ รีสอร์ท 

กลุ่มวงดนตรีเกือบม่วน

ศิลปินพื้นบ้านอาจารย์สังข์ศิลป์ชัย

view