ตรวจสอบสิทธิ

 

สิทธิเบิกได้(กรมบัญชีกลาง)


สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างงบประมาณที่มีการเรียกเก็บค่ารักษาจากกรมบัญชีกลาง ในปัจจุบันได้นำระบบเบิกจ่ายตรงระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและกรมบัญชีกลาง โดยลดขั้นตอนสำหรับผู้ป่วยดังนี้

กรณีผู้ป่วยนอก(OPD)

: ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และนำใบเสร็จไปทำการตั้งเบิก กับต้นสังกัด เพียงแค่ท่านไปทำการตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือกับโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา และจะสามารถใช้สิทธิภายใน 15 วันโดยประมาณ

กรณีผู้ป่วยใน(IPD)

 :ผู้ป่วยหรือญาติไม่ต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาล เพียงแค่แสดงหลักฐานกับโรงพยาบาลที่เข้ารักษา และโรงพยาบาลจะทำการขอ เลขที่เคลม เพื่อตั้งเบิกค่ารักษาแทน

กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อน

กรณีที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)ซ้ำซ้อน ให้ทำการติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยืนยันสิทธิ ของท่าน
  • กรณีที่ท่านมีสิทธิประกันสังคม จะไม่สามารถ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเบิก-จ่ายตรงได้

  สิทธิข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
(ที่ไม่ได้เบิกกรมบัญชีกลาง) เช่น กทม. หรืออื่นๆ

  • กรณีผู้ป่วยนอก : ให้สำรองจ่ายและนำใบเสร็จติดต่อเบิกที่หน่วยงานต้นสังกัด
  • กรณีผู้ป่วยใน: ให้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอหนังสือรับรองค่ารักษา มอบให้กับโรงพยาบาล

 

สิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)

 ตรวจสอบสิทธิบัตรทองสำหรับหน่วยงานที่นี่

สิทธิประกันสุขภาพหรือสิทธิบัตรทอง เป็นสิทธิการรักษาของประชากรไทย ที่เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิการรักษาที่เสมอภาค และเท่าเทียมกันในการรักษานอกเหนือจากสิทธิอื่นที่มี ซึ่งประชากร ไทยทุกมีสิทธิในการเลือกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ที่ตัวเองสะดวกในการเข้ารับการรักษา

วิธีการใช้บัตรทองสามารถจำแนกออกตามกรณีต่างได้ดังนี้

 

กองทุนประกันสังคม

view