จ.จาน ใจดี คนใช้แย้มยิ้ม ชุมชนยิ้มแย้ม โลกแสนเบิกบาน

จ.จาน ใจดี คนใช้แย้มยิ้ม ชุมชนยิ้มแย้ม โลกแสนเบิกบาน
“จ.จาน ใจดี คนใช้แย้มยิ้ม ชุมชนยิ้มแย้ม โลกแสนเบิกบาน”
กลุ่มผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
         โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน กลุ่มผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
และเรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้ครอบครัวคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาสีเทียน และ
บ้านห้วยอ้อย ได้มีงานทำและมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ส่งเสริมการใช้ภาชนะจากธรรมชาติแทน
การใช้โฟมหรือพลาสติก ช่วยลดปัญหาขยะ โดยเริ่มฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย 40 คน ผลิตภาชนะ 2 รูปแบบ คือ
จาน และ ถ้วย จากใบไม้ที่หาได้ในชุมชน และกาบหมาก โดยใช้ชื่อกลุ่มผลิตว่า “จ.จาน ใจดี”
          “มูลนิธิรามาธิบดี” ได้สนับสนุนทุนในการจัดซื้อเครื่องขึ้นรูปภาชนะมูลค่า 130,000 บาท
และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอื่นๆ เช่น เทศบาลตำบลศรีสองรัก กลุ่มท่าดีหมีโมเดล อ.เชียงคาน
จ.เลย ชมรมคนพิการตำบลนาดี เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สวนป่าชุมชน นับเป็นการสานต่อ
          “การให้ไม่มีสิ้นสุด” ตามวัตถุประสงค์ของ “มูลนิธิรามาธิบดี” อย่างแท้จริง
โครงการนี้เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบัน เป็นที่รู้จักและมีผู้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทั้งในและ
ต่างประเทศผ่านเพจเฟสบุค จ.จาน ใจดี
view