การให้… ที่เปลี่ยนชีวิต

การให้… ที่เปลี่ยนชีวิต
“การให้… ที่เปลี่ยนชีวิต”
การประสานความร่วมมือหลายภาคส่วนสร้างบ้านเด็กพิการ
         เมื่อมีเด็กพิการ 1 คน เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการจัดการทั้งด้านครอบครัวที่ต้องดูแลที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพื่อให้เด็กพิการเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันมีคนที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้น้อยมาก โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชด่านซ้ายมีแนวคิดการทำงานว่า “เราอยากให้สังคมเป็นอย่างไร ต้องเริ่มด้วยการทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นก่อน” จึงได้
ประสานความร่วมมือในการสร้างบ้านให้เด็กพิการที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการชี้นำสังคมในเรื่องนี้
ในปี 2563 มีการสร้างบ้านให้เด็กพิการ 2 ครอบครัวครอบครัวที่หนึ่ง เด็กมีภาวะบกพร่องด้านสติปัญญา
ส่วนครอบครัวที่สอง เด็กมีความผิดปกติเกี่ยวกับภาษาและการพูด
        โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เทศบาลตำบลศรีสองรัก เหล่ากาชาด
จังหวัดเลย อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนํ้าเย็น ชาวบ้านหัวนา นายอำเภอ
ด่านซ้ายและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งการบริจาคเงินและสนับสนุนแรงงาน โดยมีการใช้งบประมาณบางส่วน
จากกองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย ซึ่งในปี 2563 นี้ มีนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เคย
มาฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จัดทำ “โครงการปันนํ้าใจนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี
สู่เด็กด่านซ้าย” รวบรวมเงินบริจาคมอบให้ กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 351,613 บาท
view