คนไม่ได้พิการ แต่สิ่งแวดล้อมต่างหากที่พิการ

คนไม่ได้พิการ แต่สิ่งแวดล้อมต่างหากที่พิการ
“คนไม่ได้พิการ แต่สิ่งแวดล้อมต่างหากที่พิการ”
การจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 33 และ 35
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
       โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย มีการจัดจ้างคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฯ
ก่อนมีประกาศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีแนวคิดว่าคนพิการควรได้รับการดูแล
อย่างรอบด้าน เพื่อให้กลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถ
ทำงานที่เป็นประโยชน์สร้างรายได้ รวมถึงการสามารถดำรงชีวิต ใกล้เคียงบุคคลปกติให้มากที่สุด
        ด้านสิทธิคนพิการมีการค้นหาและจัดระบบบริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โดยประสาน
ความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลยช่วยให้คนพิการไม่ต้องเดินทาง
ไปที่จังหวัดเลย นับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกที่มีการจัดระบบบริการนี้
        ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ “ด่านซ้ายเมืองอารยสถาปัตย์” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และร่วมลงมือปรับปรุง สิ่งแวดล้อม ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ทั้งที่บ้านและสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล ตลาด วัด ธนาคาร เป็นต้น
        ด้านการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับรวมถึงการสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้ายใช้วิธีชี้นำชุมชน โดยจ้างงานคนพิการที่ยังมีศักยภาพทำงานโรงพยาบาลฯ ในตำแหน่งที่เหมาะสม และยัง
มีการจ้างงานบุคคลในครอบครัวคนพิการเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้ โดยยังสามารถกลับไปดูแลคนพิการในครอบครัว
ได้อีกด้วย
        ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการหาความร่วมมือ
สถานบริการสาธารณสุขเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดจ้างคนพิการ ตามมาตรา 33 และ 35 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 32 โรงพยาบาลต้นแบบ โดยมีการจัดจ้างช่วงแรก จำนวน 6 คน และในปี 2563 มีการจัดจ้างรวม 5 คน
จากการดำเนินการส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ นี้ ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจ ยอมรับคนพิการมากขึ้น และคนพิการ
สามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตของคนทั่วไปและคนพิการคนอื่นๆ
ต่อไป
view