ผ่าตัดต้อกระจก

ผ่าตัดต้อกระจก


“ดวงตาหนึ่งคู่ที่บอด หมายถึงอีกหลายชีวิตในครอบครัวที่ต้องดูแล”
การคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก อำเภอด่านซ้าย
      โรคต้อกระจกเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นมากที่สุด เพราะดวงตาหนึ่งคู่ที่บอด หมายถึง
อีกหลายชีวิตในครอบครัวที่ต้องดูแล
      ปี พ.ศ. 2538 คือปีแห่งการเริ่มต้นระบบบริการรักษาโรคต้อกระจกครั้งแรกของโรงพยาบาลเล็กๆ ในอำเภอ
ห่างไกล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายจัดบริการเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้สูงอายุในชุมชนที่มีปัญหาด้านสายตา
ให้ได้รับการดูแลรักษาในเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะตาบอดและสายตาผิดปกติ และได้ดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตลอด 25 ปี โดย จักษุแพทย์และทีมงานจิตอาสา
     ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้บริการผ่าตัดต้อกระจกรวม 1,641 ข้าง และสามารถค้นพบผู้ป่วย
ต้อหินอีก 44 ราย ในปี 2564 โรงพยาบาล มีแผนดำเนินงานจัดบริการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกให้แก่
ประชาชนในอำเภอด่านซ้ายและอำเภอใกล้เคียง ช่วยให้ประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้รับ
การดูแลและได้รับบริการด้านตาอย่างทั่วถึง เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
view