มหกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดี

มหกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดี
“จิตอาสาของคุณหมอในห้องมืดและบุคลากรสาธารณสุข”
มหกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดี
          การทำงานโดยปกติของรังสีแพทย์มักอยู่แต่ในห้องมืดกับเครื่องอัลตราซาวด์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
หรือโรงพยาบาลเอกชน ปี 2556 มีรังสีแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเคยมาฝึกงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
อยากกลับมาเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการของรังสีแพทย์ เริ่มต้นจากการตรวจอัลตราซาวด์
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงของโรงพยาบาล
          ต่อมาในปี พ.ศ.2559 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการรณรงค์ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับคำแนะนำ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อนํ้าดี ด้วยการอัลตราซาวด์ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา
ทุกปี โดยรังสีแพทย์ท่านนั้นได้ชักชวนเพื่อนร่วมวิชาชีพมาเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้น 9 ปี จากวันเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
มีทีมรังสีแพทย์เข้าร่วมกว่า 10 คน ประชาชนได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดีโดยการอัลตราซาวด์ 4,569 คน
พบความผิดปกติ 2,225 ราย สงสัยมะเร็งตับและท่อนํ้าดี 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.60 ซึ่งได้รับการส่งต่อ
เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อเนื่องทุกรายมหกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดีนี้ จึงเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
เปิดโอกาสให้รังสีแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขได้ทำในสิ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนได้สร้างคุณค่า
และความภาคภูมิใจในตนเองที่มีส่วนร่วมในมหกรรมแห่งการทำความดีนี้
view