ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซเรย์เครื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซเรย์เครื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA

https://drive.google.com/file/d/1buCYpqweK6qskqECBzfGQV_swCZTd_KH/view?usp=sharing

view