ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลช่างสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

view