การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560

การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560

อัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560
หมายเหตุ  

  1. รายการที่มีการยกเลิกให้ทำตัวอักษรสีแดง และต่อท้ายข้อความ [ยกเลิก] เช่น
    ค่าธรรมเนียม xxx [ยกเลิก]
  2. รายการที่มีการเพิ่มให้ ให้ทำตัวอักษรสีฟ้า
หมวด รายละเอียด ดาวโหลด
1 ค่าห้อง ค่าอาหาร
2 ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษา
3 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
5 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
6 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังษีวิทยา
7 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
8 ค่าผ่าตัด ทำคลอด ทำหัตถการและบริการวิสัญญี
9 ค่าบริการทางการพยาบาล
10 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
11 ค่าบริการทางทันตกรรม
12 ค่าบริการทางกายภาพบำบัด
13 ค่าบริการฝังเข็ม การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอืนๆ
14 ค่าบริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
view