แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์-ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view