สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view