ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดล้อเลื่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view