ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view