แบบฟอร์มงานพัสดุ

 แบบฟอร์มต่างๆ
  ตัวอย่างประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี (e-market)และ (e-bidding)
       ตัวอย่างประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       ตัวอย่างเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
       คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
       ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
       บทนิยาม
       บัญชีเอกสารส่วนที่1
       บัญชีเอกสารส่วนที่2
       แบบใบเสนอราคา
       แบบสัญญาซื้อขาย
       ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้าง
       ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
       ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อ
       ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
       ตัวอย่างระเบียบ 35 ฉบับภาษาอังกฤษ
       ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างฉบับภาษาอังกฤษ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
       บทนิยาม
       บัญชีเอกสารส่วนที่1
       บัญชีเอกสารส่วนที่2
       แบบใบเสนอราคา
       แบบสัญญาซื้อขาย
       ตัวอย่างหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Minimum Bid)
       ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Minimum Bid)
       ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕(บก. 004-1)
       เรื่อง แบบแจ้งรายชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา(บก. 001-1)
       เรื่อง แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา(บก. 001-2)
       เรื่อง แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯและขอให้กำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก. 002-1)
       เรื่อง แบบตอบรับ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯและกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก. 002-2)
       เรื่อง แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯและวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก. 003-1)
       เรื่อง แบบตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯ(บก. 003-2)
       เรื่อง แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น(บก. 004-1)
       เรื่อง แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น(บก. 004-2)
       เรื่อง แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ / คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื้องต้น(บก. 004-3)
       เรื่อง แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา(บก. 005)
       เรื่อง แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา(บก. 006)
       เรื่อง แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา(บก. 007)
       เรื่อง แบบแจ้งรายชื่อ เพื่อประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา(บก. 007-1)
       เรื่อง แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา(บก. 008)
       เรื่อง แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา(บก. 009)
       เรื่อง แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา(บก. 010-1)
       เรื่อง แบบแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุกรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคา(บก. 010-2)
       เรื่อง แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา(บก. 010-3)
       เรื่อง แบบแจ้งเพื่อระงับการดำเนินการจัดหาพัสดุขั้นตอนต่อไปกรณีมีการอุทธรณ์ / ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา(บก. 010-4)
       เรื่อง แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ / ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา(บก. 010-5)
       เรื่อง แบบแจ้งให้ไปทดสอบ / ตรวจสอบเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(บก. 020)
       เรื่อง แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯเพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(บก. 021)
       เรื่อง แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯเพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(บก. 021) (Minimum Bid)
  แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
view